Privacy beleid Johnson Petfoods Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-04-2017
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Johnson Petfoods U dient zich ervan bewust te zijn dat Johnson Petfoods niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Johnson Petfoods respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Johnson Petfoods of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Johnson Petfoods of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Johnson Petfoods of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder
kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven
dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Johnson Petfoods Saffierborch 14, 5241 LN Rosmalen, the Netherlands
+31 (0)73 522 0873 info@johnsonpetfoods.nl

Privacy Policy Johnson Petfoods
version 0.1
This page was last modified on 12-04-2017

We are aware that you have confidence in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. This page lets you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we help improve your user experience. So you understand exactly how we work.

This Privacy Policy applies to the services of Johnson Petfoods You should be aware that Johnson Petfoods is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you accept the privacy policy.

Johnson Petfoods respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is confidential.

Our use of information gathered

Use our services
When you sign up for any of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure servers Johnson Petfoods or that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication
When sending to our e-mail or other messages, it is possible that we may retain those communications. Sometimes we ask for your personal information relevant to the particular situation. This makes it possible to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on secure servers Johnson Petfoods or that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies
We collect data for research to gain a better understanding of our customers so that we can tailor our services accordingly.
This website uses “cookies” (small text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated can be transmitted over your use of the website by the cookie to secure servers Johnson Petfoods or that of a third party. We use this information to track how you use the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Purposes
We collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have your prior consent previously obtained.

Third parties
The information is not shared with third parties. This data will only be used for the purpose of the particular application and will not be further spread. Furthermore can be shared internally the information in some cases. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your information.

Changes

This privacy statement is tailored to the use and capabilities of this site. Any adjustments and / or changes to this site, may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly check this privacy statement.

Choices for personal information
We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete any personal information provided to us at the time.

Edit / unsubscribe newsletter service
Bottom of every mailing you will find the option to change your data or to log off.

Edit / unsubscribe communication
If you want to change your data or you want to get from our files, please contact us. See contact details below.

Turn off cookies
Most browsers are initially set to accept cookies, but you can set your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. It is possible that some functions and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback
We regularly review our compliance with this Privacy Policy.
If you have questions about this privacy statement, please contact us:

Johnson Petfoods
Saffierborch 14, 5241 LN Rosmalen, the Netherlands
+31 (0)73 522 0873
info@johnsonpetfoods.nl

Johnson Petfoods

Saffierborch 16
5241 LN Rosmalen
Nederland
tel: +31-(0)73 522 0873
fax: +31-(0)73 523 6569
email: info@johnsonpetfoods.nl

CUSTOMER CARE

Mocht u vragen hebben over onze producten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze afdeling Customer Care is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Het telefoon nummer van de afdeling Customer Care is: 073 – 522 4255

Vind ons op social media

Blijf op de hoogte via de verschillende social media kanalen.